tematykaII konferencja z cyklu

stalowa wola miasto przeszłości – przyszłość miasta

Dziedzictwo architektury poprzemysłowej Stalowej Woli

Konferencja będzie drugą poświęconą problemom związanym z zachowaniem dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego miast i osiedli powstałych w okresie międzywojennym. Mimo, iż tematyka ta cieszy się dużym zainteresowaniem badawczym, ciągle pojawiają się problemy z wdrażaniem w życie programów ochrony i właściwej konserwacji obiektów architektonicznych i założeń przestrzennych. Duży nacisk będzie położony na problemy związane ochroną i wykorzystaniem dziedzictwa poprzemysłowego, wsparty prezentacją najlepszych polskich i europejskich przykładów adaptowania i eksploatowania obiektów poprzemysłowych. Osobny panel tematycznych poświęcony będzie strukturom miejskim, które zostały włączone w obszar miast przemysłowych, lecz zachowały swoją odrębność przestrzenną, architektoniczną i emocjonalną, tak jak Rozwadów (obecnie dzielnica Stalowej Woli).
W drugiej odsłonie konferencji szczególna uwaga będzie zwrócona na praktyczne możliwości działań. Prezentacja doświadczeń badaczy i projektantów ma stać się okazją do wymiany doświadczeń i stanu wiedzy uczestników z różnych środowisk i grup zainteresowania.
Równolegle odbywać się będzie prezentacja efektów studenckich warsztatów architektoniczno-projektowych jakie odbyły się w maju 2015 r.
Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń, ze szczególnym naciskiem na praktyczną stronę możliwości realizacji zadań rewitalizacyjnych i ochronnych w zakresie szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. Przedstawiciele środowisk naukowych, opiniotwórczych, artystycznych i użytkownicy obiektów modernistycznych będą mieli możliwość skonfrontowania wyników badań i osobistych doświadczeń.

DATA: 2 października, godz. 10.00-17.30
MIEJSCE: budynek Inżynierii Środowiska, KUL, ul. Ofiar Katynia 8b


Zakres tematyczny:

Modernizować modernizm?

Problemy techniczne związane z konserwacją i modernizacją architektury z okresu dwudziestolecia międzywojennego

Dziedzictwo architektury poprzemysłowej

Odrębność w mieście – problem tożsamości dzielnic, dawnych samodzielnych miast

(na przykładzie Rozwadowa – dzielnicy Stalowej Woli)